1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
  sprzedaży prowadzonej przez Hannę Bartkowiak prowadzącą
  działalność gospodarczą pod firmą Prywatna Klinika Holistyczna
  Medycyny Naturalnej HEGU Hanna Bartkowiak z siedzibą
  w Rynarzewie, za pośrednictwem sklepu internetowego
  www.hegu.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz
  określa zasady i warunki świadczenia przez Hannę Bartkowiak
  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Prywatna Klinika
  Holistyczna Medycyny Naturalnej HEGU Hanna Bartkowiak z siedzibą
  w Rynarzewie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
  § 1 Definicje
 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
  Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
  określonego w zamówieniu.
 4. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca
  w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  a) firmę kurierską;
  b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
 5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
  wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
  wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
  w Sklepie Internetowym.
 6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
  i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną
  lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
  uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez
  Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie
  Konta Klienta.
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub
  jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa
  przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
  działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
  prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób
  określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze
  wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi
  Klientów, pod adresem: ul. Szubińska 29, 89-200 Rynarzewo.
 13. Sprzedawca – oznacza Hannę Bartkowiak prowadzącą działalność
  gospodarczą pod firmą Prywatna Klinika Holistyczna Medycyny
  Naturalnej HEGU Hanna Bartkowiak z siedzibą w Rynarzewie (89-200
  Szubin), ul. Szubińska 29, NIP: 9531613421, REGON: 092971143,
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości
  i Technologii; e-mail: info@hegu.pl, będącą jednocześnie
  właścicielem Sklepu Internetowego.
 14. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod
  którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające
  w domenie www.hegu.pl.
 15. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być
  przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające
  Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych
  osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji
  w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje
  służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji
  w niezmienionej postaci.
 17. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na
  odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem
  a Sprzedawcą.
  § 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 18. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
  autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego
  domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
  wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie
  Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych
  na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do
  których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do
  Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie
  w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą
  Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 19. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego
  było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich
  popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,
  typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
  wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony
  Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co
  najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub
  Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka
  Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
  o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu
  jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768
  pikseli.
 20. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas
  korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu,
  zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym
  urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na
  celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach
  końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia
  końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych
  w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu
  zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć
  mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego
  urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie
  „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
  korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 21. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za
  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie
  przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 22. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
  bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu
  Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych
  świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
  dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 23. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet
  i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może
  się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
  przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować
  właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
  zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy
  antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
  Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie
  mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 24. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
  Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
  naruszałaby interes Sprzedawcy.
  § 3 Rejestracja
 25. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
  nieodpłatnej Rejestracji.
 26. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
  Internetowym.
 27. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
  udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
  i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do
  Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się
  w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
  indywidualne Hasło.
 28. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma
  możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść
  poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 29. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient
  otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
  elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
  Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
  o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta,
  zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta
  i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
  § 4 Zamówienia
 30. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
  oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie
  zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 31. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu,
  24 godziny na dobę.
 32. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
  Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest
  zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez
  wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem
  prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po
  skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU”
  sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez
  wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na
  Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuje i płacę”. Każdorazowo
  przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany
  o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich
  dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku
  z Umową sprzedaży.
 33. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta
  oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
  zamówienia.
 34. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez
  Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 35. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca
  przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
  informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja
  o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy
  o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego
  otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 36. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
  warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty
  elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta
  podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
  § 5 Płatności
 37. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
  Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie
  kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie
  zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient
  będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu
  zamówienia.
 38. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione
  Towary:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
  przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
  zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
  Sprzedawcy);
  b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją
  odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym (w tym przypadku
  realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po
  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
  zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Sklepie Stacjonarnym,
  po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu
  Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
  rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  d) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Sklepie
  Stacjonarnym (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
  dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
  potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie
  w Sklepie Stacjonarnym).
 39. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie
  Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać
  płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy
  sprzedaży.
 40. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,
  o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza
  Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim
  Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na
  dokonanie płatności zawiera również informację, że po
  bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od
  Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego
  terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na
  Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na
  podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  § 6 Dostawa
 41. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej.
 42. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem
  Umowy sprzedaży bez wad.
 43. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację
  o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji
  zamówienia.
 44. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie
  Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5
  ust. 2 Regulaminu.
 45. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
  Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 46. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości
  osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty
  elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki
  przez Sprzedawcę.
 47. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w
  sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie
  stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać
  od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 48. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.
  Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w Dni Robocze,
  w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po
  wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 49. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
  przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą
  dostarczane Towary.
 50. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego
  adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,
  pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu
  telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie
  obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do
  Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się
  z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie
  z Klientem termin i koszt Dostawy.
  § 7 Rękojmia
 51. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad
  fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem
  Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 52. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
  Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
  nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy
  na wolny od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już
  wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca
  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od
  wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego
  przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na
  wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia
  wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
  w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
  wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
  proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności
  kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj
  i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
  niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
  zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo
  usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar
  wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
  bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta,
  jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru
  wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub
  w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
  zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych
  kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 53. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
  dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta
  będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 54. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna
  zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru
  Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na
  wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie
  może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu
  pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy
  sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady
  Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub
  usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub
  złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
  bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia
  wady.
 55. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy
  sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres
  Sprzedawcy.
 56. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego
  reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji
  związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 57. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku
  z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą
  elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona
  w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@hegu.pl.
  W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego
  problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
  14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
  § 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 58. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może
  w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 59. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
  chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając
  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może
  zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został
  zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod
  adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy
  wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając
  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem
  formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem:
  Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu
  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca
  niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza
  złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 60. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za
  niezawartą.
 61. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
  sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
  wiązać.
 62. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
  14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
  od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego
  płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca
  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
  Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub
  dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 63. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
  dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy
  oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
  zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
  kosztów.
 64. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie,
  jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił
  od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
  Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 65. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko
  bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 66. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
  trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta
  o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 67. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
  Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
  poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania Towaru.
 68. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
  sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument
  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
  niego z żadnymi kosztami.
 69. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi
  będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których
  Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu.
  § 9 Usługi nieodpłatne
 70. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
  nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Prowadzenie Konta Klienta;
  c) Zamieszczanie opinii.
 71. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni
  w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 72. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,
  form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych
  wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób
  właściwy dla zmiany Regulaminu.
 73. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą
  formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu
  wiadomości do Sprzedawcy.
 74. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest
  w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do
  Sprzedawcy.
 75. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu
  Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na
  udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony
  Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,
  które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji
  zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 76. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia
  Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia
  żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać
  usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 77. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez
  Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na
  Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych
  wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 78. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej
  chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na
  Stronie Internetowej Sklepu.
 79. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta
  Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na
  szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta
  przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy
  zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest
  uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności:
  przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej
  Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do
  Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa
  przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę
  zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
  Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta
  Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany
  przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
  § 10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez
  niego treści
 80. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje
  dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie
  wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane
  z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie
  podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby
  teleinformatyczne.
 81. Klient oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych,
  praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do –
  odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności
  przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw
  pokrewnych, które składają się na treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których
  mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz
  informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny,
  dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych
  Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do
  ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami
  niniejszego Regulaminu;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu
  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 82. Klient nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa
  w §9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz
  rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego
  prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa
  w §9 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub
  promocyjnym.
 83. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez
  Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie
  z §11 Regulaminu.
 84. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania
  z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści które mogłyby
  w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia
  dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa
  związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną
  praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub
  mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną
  do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre
  obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń
  powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre
  obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub
  obyczajowe.
 85. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu,
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania
  treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez
  nich z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, w szczególności
  w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach
  osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one
  stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących
  przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli
  zamieszczanych treści.
 86. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez
  Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony
  Internetowej Sklepu.
  § 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 87. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść
  publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa,
  dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania,
  zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną
  prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić
  Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 88. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje
  niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony
  Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
  § 12 Ochrona danych osobowych
 89. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce
  prywatności.
  § 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
 90. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę
  o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez
  podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez
  drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień
  poniżej.
 91. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie
  usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy
  stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka
  komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się
  Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 92. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą
  elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia
  woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas
  Rejestracji.
  § 14 Postanowienia końcowe
 93. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
  nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów
  zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca
  ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia
  szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
  będącego Przedsiębiorcą.
 94. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
  wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
  Strony Internetowej Sklepu.
 95. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy
  sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
  Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych
  na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 96. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie
  możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych
  mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane
  są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
  Klient będący Konsumentem może również skorzystać
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej
  platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 97. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed
  dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
  podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
  zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
  w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej
  Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem
  w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą
  wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do
  tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje
  nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
  Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z
  postanowieniami §13 Regulaminu.
 98. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.