1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
  osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
  www.hegu.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
  indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
  prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
  Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
  umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do
  wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. kraj (państwo);
  c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
 3. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
  ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może
  zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 4. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient
  podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. kraj (państwo);
  c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
 5. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest
  dodatkowo poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
 6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być
  pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP
  przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
  Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
  systemu operacyjnego.
 7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
  informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
  innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie
  Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług
  świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności
  tych usług.
 8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
  przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach
  korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię,
  2/9
  nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia
  wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane
  niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów
  poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony
  interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu,
  dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami
  w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 9. Przekazanie danych osobowych do Hegu.pl jest dobrowolne,
  w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia
  usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak
  zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych
  w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta
  Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta
  Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
  § 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są
  przechowywane?
 10. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
  korzysta Hegu.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy
  usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od
  uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom
  Hegu.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty
  przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
  przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. Hegu.pl korzysta z dostawców,
  którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie
  Hegu.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę
  hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu,
  systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do
  analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  b) Administratorzy. Hegu.pl korzysta z dostawców, którzy nie
  działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby
  wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi
  płatności elektronicznych oraz bankowe.
 11. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w
  innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 12. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych
  jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
  Hegu.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po
  odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Hegu.pl i jakie mogą
  być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie
  stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
  roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  3/9
  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
  umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
  Hegu.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
  a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
  przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi
  inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
  o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 13. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane
  osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta,
  następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych
  towarów:
  a) firmie kurierskiej;
  b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
 14. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
  Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
  i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także
  administrowania Sklepem Internetowym.
 15. W przypadku skierowania żądania Hegu.pl udostępnia dane osobowe
  uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom
  organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  § 3 Mechanizm cookies, adres IP
 16. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies.
  Zapisywane są one przez Hegu.pl na urządzeniu końcowym osoby
  odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na
  to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której
  pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo
  wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą
  plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Hegu.pl
  produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób
  odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość
  opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych
  produktów w Sklepie Internetowym.
 17. Hegu.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
  wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
  urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
  pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
  informacji poufnych z komputerów Klientów.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
  końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania
  lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
  pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
  4/9
  informacji poufnych z komputera Klientów.
 18. Hegu.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
  a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia
  sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki
  której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego
  ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,
  w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co
  umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 19. Hegu.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
  pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
  (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą
  w USA);
  b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem
  serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator
  cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie).
 20. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
  Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
  przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego
  niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
  Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość
  ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
  W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
  Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
  wymagają plików cookies.
 21. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
  przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a) przeglądarka Internet Explorer;
  b) przeglądarka Microsoft EDGE;
  c) przeglądarka Mozilla Firefox;
  d) przeglądarka Chrome;
  e) przeglądarka Safari;
  f) przeglądarka Opera.
 22. Hegu.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
  przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy
  przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do
  Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi
  dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.
  Adres IP jest wykorzystywany przez Hegu.pl przy diagnozowaniu
  problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych
  (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako
  informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu
  Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej
  identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
  5/9
  programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 23. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron
  internetowych. Hegu.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady
  ochrony prywatności na nich obowiązujące.
  § 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 24. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Hegu.pl.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
  Hegu.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych
  negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze
  korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem
  Hegu.pl może świadczyć jedynie za zgodą.
 25. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa
  prawna: art. 21 RODO.
  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –
  z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec
  przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli
  Hegu.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony
  interes, np. marketing produktów i usług Hegu.pl, prowadzenie
  statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu
  Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu
  Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania
  komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług,
  będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych
  osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Hegu.pl nie będzie miał
  innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
  dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania
  których, Klient wniósł sprzeciw.
 26. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
  danych osobowych.
  b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
  zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe
  były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
  marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
  6/9
  z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub
  prawie Państwa członkowskiego, któremu Hegu.pl podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem
  usług społeczeństwa informacyjnego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
  z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Hegu.pl może
  zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
  obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego
  obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
  prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Hegu.pl.
  Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących:
  imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla
  celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych
  z korzystaniem z usług Hegu.pl, czy też dodatkowo adresu
  zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia,
  które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg
  oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub
  świadczeniem usług.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa
  prawna: art. 18 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego
  danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego
  rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych
  funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało
  z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Hegu.pl nie będzie
  też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
  osobowych w następujących przypadkach:
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
  wówczas Hegu.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas
  potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
  jednak niż na 7 dni;
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
  a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich
  wykorzystania;
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów,
  w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one
  potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń;
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych –
  wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do
  rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację –
  ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad
  interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane
  osobowe Klienta.
 2. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  7/9
  a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
  przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma
  prawo:
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
  przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub
  kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
  przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania
  tego okresu (gdy określenie planowanego okresu
  przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach
  przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie
  wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
  danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
  o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych
  w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
  nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient,
  którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia
  niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie
  dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
  elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 4. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
  Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego
  przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma
  również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez
  Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest
  to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle
  dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest
  formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu
  maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych
  do innego administratora danych osobowych.
 5. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
  z powyższych praw, Hegu.pl spełnia żądanie albo odmawia jego
  spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po
  jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter
  żądania lub liczbę żądań – Hegu.pl nie będzie mógł spełnić żądania
  w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy
  informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
  żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego
  przyczynach.
 6. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji
  przysługujących mu uprawnień.
  8/9
 7. Klient ma prawo żądać od Hegu.pl przekazania kopii standardowych
  klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6
  Polityki Prywatności.
 8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do
  ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy
  RODO.
  § 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło
 9. Hegu.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie
  podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się
  do Konta Klienta w Serwisie. Hegu.pl stosuje certyfikat SSL
  wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie
  bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć
  Internet.
 10. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym
  utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy
  umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hegu.pl nie wysyła
  przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie
  zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem
  wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail
  w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”,
  podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie
  Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas
  rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma
  wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do
  dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej
  Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 11. Hegu.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym
  korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do
  logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
  § 6 Zmiany Polityki Prywatności
 12. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Hegu.pl poinformuje
  Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 13. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
  info@hegu.pl